H.W.C. (Harry) Vos, MCC
Curriculum Vitae
Competenties
  • Directie / leiderschap hogeschool: instituut, afdelingen, teams
  • Advies en implementatie
  • Interventies cultuur en gedrag instituut, management, teams
  • Kwaliteits-cultuur hoger onderwijs
  • Onderwijs-kundig leiderschap en innovatie
  • Verander-management, verander-cultuur

Profiel

Harry Vos is een veranderkundig directievoerend leidinggevende, adviseur en aanjager voor veranderingen en vernieuwingen in het (hoger) beroepsonderwijs, met name op het gebied van onderwijscurricula en de relatie met organisatie en onderwijskwaliteit.

Zijn veranderkundige kwaliteiten combineert hij met zijn grote kennis van en betrokkenheid bij het onderwijs. Hierdoor verwerft Harry snel gezag. Hij is een geboren manager en adviseur die, door zijn vermogen goed te plannen en korte en lange termijn doelstellingen scherp in het oog te houden, veelal een leidende positie in zal nemen. Ook door zijn communicatieve kwaliteiten en zijn hands-on aanpak verwerf Harry snel het vertrouwen van zijn opdrachtgever, het bestuur, het MT, teamleden, studenten en andere stakeholders.

Werkervaring

Management en directie (hoger) beroepsonderwijs, zelfstandig in opdracht

Sept 2020 – nov 2021  

Directeur opleidingen a.i. bij Hogeschool KPZ

Dagelijkse leiding Associate Degree, Bachelor-, Masteronderwijs lerarenopleidingen en ondersteuning (bureau, studentregistratie, planning / roostering). Leiding aan 4 opleidingsmanagers en hoofd bureau, transitiefase: onderwijs, curricula en versterking teams geïnitieerd, transformatie ondersteuning ten behoeve van het onderwijsproces succesvol geïmplementeerd, succesvolle accreditatie bacheloronderwijs. Versterking onderzoek in relatie tot onderwijs, programmalijnen lectoraat en relatie bestuurlijke samenwerking.

dec 2018 – mei 2020        

Concerncontroller onderwijskwaliteit a.i. bij Onderwijsgroep Tilburg

Opdracht om kwaliteitszorgsystematiek op alle fronten, groepsbreed (18 scholen: mbo, vo, bedrijfsopleidingen, entree-onderwijs) in de p&c cyclus in te richten, met bijbehorende interventies op cultuur- en gedragsniveau. Dit met als doel de zorg van onderwijsteams, (directies van) scholen en het CvB op de kwaliteit en de kwaliteitscultuur van onderwijs en examinering te versterken. Gevraagd en ongevraagd advies aan CvB en RvT. Succesvolle inspectie.

2016 – 2017                  

Directeur Onderwijs a.i. bij HAS Hogeschool

Dagelijks leiding aan opleidingen in een ad interimperiode, verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling, versterking van een professionele cultuur, vitalisering personeelsteam, succesvolle accreditatie zij-instroom, begeleiding van de versterking examencommissies, auditor.

2015                               

Onderwijsmanagement lerarenopleidingen a.i. bij Hogeschool InHolland, Instituut Onderwijs en Innovatie

–    dagelijkse leiding over de lerarenopleidingen (biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, welzijn/gezondheidszorg)

–    kritische reflectie en visie voor alle opleidingen, verantwoording gebruiksklaar voor accreditatie

2013 – 2014                    

Onderwijsmanager a.i. bij Hogeschool Windesheim, Flevoland

Dagelijkse leiding aan opleidingen (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, nu Social Work), verantwoordelijk voor het op hoger niveau brengen van het onderwijs, één opleiding (MWD) met een succesvolle terugkoppeling visitatiecommissie NVAO-accreditatie.

Management hoger beroepsonderwijs, in loondienst

2008 – 2010                

Manager Onderwijs Communicatie, Multimedia en Informatietechnologie bij Hogeschool Rotterdam

–    Verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs binnen de opleiding Communication and Multmediadesign / Creatieve Media and Game Technologies: personeelszorg, financiën en onderwijskundig leiderschap. Zorgdragen voor kwaliteit van onderwijs, succesvolle accreditatie.

–    Instituutsportefeuille onderwijskunde, kwaliteitszorg, invoering van Programma Studiesucces.

2004 – 2008                

Manager Onderwijs Social Work bij Hogeschool Utrecht

–    Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs binnen de opleiding Social Work op 2 locaties (Amersfoort en Utrecht): personeelszorg, financiën en onderwijskundig leiderschap. Onderdeel van de Faculteit Maatschappij en Recht.

–    Strategische en inhoudelijke ontwikkelingen vertalen in opleidingsvisie en opbouw curriculum; verantwoordelijk voor programmaresultaten en inschatting van haalbaarheid (personele inzet), nut en kosten.

–    Verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het onderwijs volgens accreditatiewaardige kwaliteitszorgsystematiek. Succesvolle accreditatie

–    Leiding geven aan curriculum- en personele fusie Hogeschool de Horst en Hogeschool Utrecht.

Manager Specialisatie en Contractonderwijs

–    Ad-interim manager tijdens het fusieproces Hogeschool Utrecht / Hogeschool de Horst, lid van het MT van het Instituut Social Work

–    Verantwoordelijk voor de inzet van docenten (teamleden) bij onderwijsontwikkeling intern en ondersteuning bij expertiseontwikkeling op het gebied van Zorg en Welzijn extern (professionalisering- en andere contractactiviteiten), opleidingen Duaal en Deeltijd

2001 – 2004                     

Programmamanager bij Hogeschool van Utrecht

–    functioneel onderwijskundig leidinggeven aan teams docenten op het gebied van onderwijs en onderwijsvernieuwing binnen de afdeling Culturele en Maatschappelijke Vorming en Integrale Veiligheidskunde van de faculteit Sociaal Agogische Opleidingen, verantwoordelijk voor het vertalen van de strategische en

inhoudelijke ontwikkelingen in opleidingsvisie en opbouw curriculum

–    verantwoordelijk voor programmaresultaten en inschatting van haalbaarheid

(personele inzet), nut en kosten. Verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het onderwijs volgens accreditatiewaardige kwaliteitszorgsystematiek.

Advies, training en (organisatie- en onderwijs-) ontwikkeling

 2009 – 2018               

Graafschap College, adviseur

Adviseur: herziening instellings-pdca: vanuit stimulering van kwaliteitscultuur ontwikkelen van aanpak, geïntegreerd in de p&c-cyclus.

 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam, adviseur:

In opdracht van het College van Bestuur adviseren over en begeleiden van de directie en de staf van de Academie voor Theater en Dans en DAS Graduate School om de organisatie te revitaliseren, de governance te verbeteren en de curricula adaptiever te krijgen.

 Freia Opleidingsbedrijven, IBO-business school, Leusden, adviseur

Adviseren over en begeleiding bij de ontwikkeling van bachelor en masteropleidingen en leergangen naar persoonlijke curricula waarin samenwerkend leren centraal staat; adviseren over en implementeren van nieuwe kwaliteit(-zorg).

University of Curaçao, trainer

Trainingen verzorgen voor eindniveau en kwaliteit ten behoeve van docenten voor alle WO- en HBO-opleidingen. Trainen van examencommissies.

Fontys Hogescholen, Eindhoven, begeleider en coach

–    Coachen en adviseren van het management van de opleiding Fysiotherapie. Begeleiden van kwaliteitszorgtrajecten

–    Begeleiden van het (management-)team bij curriculumontwikkeling en professionele cultuur van de opleiding Logopedie.

Hogeschool Utrecht, faculteit Educatie, adviseur onderwijs- en examenkwaliteit

Onderzoek naar en adviseren over het verbeteren van de professionele cultuur, van de onderwijskwaliteit en van het functioneren van en samenwerking tussen de examencommissies en directies van de instituten van de faculteit.

Christelijke Scholengemeenschap Groningen, Arentheem, Arnhem / Velp, Adviseur kwaliteitszorg

Adviseren over de ontwikkeling en begeleiden van de implementatie van interne co-professionele audits, professionele cultuur en kwaliteitszorg. Opleiden auditors.

NCOI University, Hilversum, Leidend kerndocent Social Work

–    voorbereiden en uitvoeren van accreditaties, borging eindniveau en toetsing,

blended learning

–    projectleider voor de integratie van opleidingen naar Social Work.

Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem Nijmegen, UMCG Groningen, trainer/coach

–    ontwikkelen en verzorgen van cursussen, coaching en training van personeel en management: studiesucces, examencommissies, auditors, motivatie in het

onderwijs, ontwikkeling leerkringen en leerteams, coaching en begeleiding

onderwijsadviseurs, trainingen relatie medezeggenschap – bestuurlijke kwaliteit/ PDCA.

Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam, adviseur

–    adviseren over en ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijs in relatie tot professionalisering, onderwijs- en toetsontwikkeling, personeelsplannen, jaarplannen en -verslagen.

Hogeschool NCOI, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Saxion Hogeschool, als auditor:

verzorgen van audits van opleidingen, kwaliteitszorg en review van het niveau van opleidingen.

2004 – 2009                  

(Onderwijskundig) adviseur, auditor en projectleider van de Faculteit Maatschappij en Recht

–    innovatie van het Propedeuseonderwijs: initiatief, voorbereiding en implementatie van competentieleren en project gestuurd onderwijs (2 jaar, 8 projectleden)

–    invoering Bachelor Master structuur: Minors / Vrije Profilering, initiatief,

voorbereiding en implementatie (2 jaar, 4 projectleden, verandering van het werk van 110 betrokken collega’s)

–    taskforce ontwikkeling domeinvorming Social Work: fusie 4 opleidingen, voltijd en deeltijdonderwijs, onderwijsinnovatieprojecten (1 jaar, 5 projectleden, verandering van het werk van 110 betrokken collega’s)

–    projectleiding ICT en onderwijs (2 jaar, 3 projectleden)

–    Master Social Work (1 jaar, voorbereiding, implementatie en uitvoering).

–    (voorzittend) auditor van Hbo- en Master Hbo-opleidingen in het kader van kwaliteitszorg Hogeschool Utrecht (6 jaar, 8 audits)

–    training coaching cursussen voor docenten

–    organisatie van verschillende conferenties i.s.m. werkveld en opleidingen

–    curriculumontwikkeling opleiding Hbo Toegepaste Psychologie

–    curriculumontwikkeling afstandsleren HBO Social Work en CMV i.s.m. Hogeschool NTI Leiden (1,5 jaar)

–    curriculumontwikkeling en innovatie onderwijs i.s.m. werkveld (o.a. SPH).

Docentschappen

 

1990 – 2001                        

Hogeschool Utrecht, Docent Social Work

–    ontwikkelen en uitvoeren van 10-tallen onderwijseenheden, cursus- en curriculumontwikkeling: (praktijk-) onderzoek, onderzoeksvaardigheden, studiebegeleiding, stagebegeleiding, supervisie, afstudeerbegeleiding

–    coördinatie propedeuse en hoofdfase, afstuderen, bewaking inhoud en organisatie, lid management team, onderwijsbeleid, examencommissie.

1989 – 1991                        

Hogeschool Midden Nederland, nu Hogeschool Utrecht, als docent

–    ontwikkelen en doceren van onderwijsprogramma’s audiovisuele vorming.

1988 – 1990                

LANS (Landelijke Cultuurdienst), Utrecht, als docent

–    ontwikkelen en uitvoeren lessen en artikelen t.b.v. vrijwillig en professioneel kader jeugd- en jongerenwerontwikkelen en uitvoeren van trainingen t.b.v. vrijwillig en professioneel recreatiewerk, begeleiding van vrijwillig en professioneel recreatiewerk.

Nevenactiviteiten

1993 tot heden              

Diverse bestuursfuncties cultureel creatieve sector en natuur- en milieueducatie

 

Opleiding

2017                 

Master Culture and Change, NCOI University, thesis: “Slaagfactoren voor samenwerking en kwaliteit in de hogeschool, de kracht van betekenisgeving, horizontale coördinatie en zelforganisatie”

1991-1992        

Didactische bekwaamheid t.b.v. HBO-onderwijs, Hogeschool Utrecht,

1985-1989        

HBO BaSW, Kreatief Educatief Werk, Jelburg, Hogeschool Midden Nederland,

1979-1983        

Z-Verpleegkundige, Hoogstede Ermelo,

1974-1979        HAVO, Pius X College, Beverwijk,

Professionele Ontwikkeling

1994-1996        

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) practitioner, master practitioner

1985                 

Recreatie Sportleider-A

1994                  P

rojectmanagement, Hogeschool Utrecht

2004                  

Auditor Kwaliteitszorg Hbo, Hogeschool Utrecht

2019                 

Leergang Verwaarloosde Organisaties

2019                 

Leergang DeLimes Rijnlands Organiseren

2020                 

Leergang Action Research meets Design research, Vrije Universiteit